kyltti

I Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

1 §

Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Hevosurheilijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula. Yhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Suomi. Yhdistys on perustettu lokakuun 31. päivänä 1996 ja siitä käytetään säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

II Seuran tarkoitus

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää hevos- ja ratsastusharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi sitä kunto-, kilpa- tai huipputasolla edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti sekä edistää hevosten jalostus- ja kasvatustoimintaa maassamme.

III Tarkoituksen toteuttaminen

3 §

Tarkoitustaan seura voi toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:
kilpailutoimintaa
koulutustoimintaa
valmennus- ja harjoitustoimintaa
nuorisotoimintaa
tiedotus- ja suhdetoimintaa
valistus- ja kasvatustoimintaa
kuntoratsastusta sekä
muuta vastaavaa toimintaa
tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.
Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti hevosurheilun kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla tai vuokraamalla toimintaansa varten tarpeellisia tiloja ja omistamalla tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

IV Seuran jäsenet

4 §

Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi kirjallisen anomuksen perusteella hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

6 §

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii seuran sääntöjen vastaisesti
rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti. Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
V Liittymis- ja jäsenmaksut

7 §

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä kannettavan liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää seuran vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen. Erottamisesta ei tässä tapauksessa voi tehdä vetoomusta seuran kokoukselle.

VI Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

8 §

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen; vuosikokouksen, joka on tammi-toukokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä, sähköpostitse tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen internet-sivuilla.

9 §

Seuran vuosikokouksessa käsitellään:

Kokouksen avaus
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
Valitaan täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.
Käsitellään hallituksen tai jäsenten 10 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat.
Kokouksen päättäminen.

10 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 20 seuran äänivaltaista jäsentä tai vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat ylimääräisen kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

11§

Seuran hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokouksen pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkistettava. Hallituksen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

12 §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

VII Seuran hallinto

13 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu kolmeksi toimintavuodeksi valitut 5-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä kolmasosa on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään kolme jäsenistä on saapuvilla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
Vahvistaa tehtävänjakoa keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.
Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
Pitää jäsenluetteloa.
Hoitaa seuran taloutta.
Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen seuran vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

14 §

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

15 §

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

VIII Muita määräyksiä

16 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

17 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

18 §

Jos seura on päätetty purkaa, on sen varat luovutettava jollekin toiselle hevosurheilua edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

19 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.